1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden Servicecontract (“Algemene Voorwaarden”), zijn van toepassing op, en maken onverbrekelijk deel uit van iedere overeenkomst die door Denops of enige andere aan Denops gelieerde vennootschap (“Denops”) met een partij (“Cliënt”) wordt afgesloten voor het onderhoud en de reparatie van personenvoertuigen (het “Servicecontract”). De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere aanvraag, offerte, opdracht tot reparatie en onderhoud en bericht van acceptatie door Denops.
1.2. Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Denops zijn vastgelegd en aanvaard en zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
2. Aanbod en aanvaarding
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Denops zijn vrijblijvend, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Denops heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te aanvaarden.
2.2. Een overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand op het moment dat Denops de opdracht schriftelijk aan de Cliënt heeft bevestigd.
3. Duur van de overeenkomst
3.1. Het Servicecontract treedt in werking op de datum zoals vermeld in het Servicecontract en is van kracht gedurende de daarin vermelde periode, of, voor zover dit is overeengekomen, zoveel korter als bepaald door het moment dat het in het Servicecontract vermelde aantal kilometers is bereikt. Onverminderd het recht op tussentijdse beëindiging conform artikel 8.7 van deze Algemene Voorwaarden, eindigt het Servicecontract van rechtswege na het afloop van deze periode, respectievelijk het bereiken van dit aantal kilometers.
4. Maandtarief/overige kosten
4.1. Voor het verrichten van de werkzaamheden op grond van het Servicecontract is Cliënt een bedrag per maand verschuldigd als vermeld in het Servicecontract (het “Maandtarief”). Het Maandtarief wordt door Denops berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens, waaronder de looptijd van het contract, de eigenschappen van het voertuig en het aantal kilometers dat naar opgave van Cliënt jaarlijks met het voertuig wordt gereden.
4.2. In het Maandtarief zijn uitsluitend begrepen de kosten en werkzaamheden zoals omschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3. Wanneer op enig moment blijkt dat het werkelijk aantal gereden kilometers gemiddeld per maand (berekend over een periode van tenminste 6 maanden) meer dan 10% afwijkt van het in het Servicecontract opgenomen jaarkilometrage gedeeld door twaalf, is Denops gerechtigd om eenzijdig een nieuw Maandtarief vast te stellen, alsmede om de duur van het Servicecontract aan te passen. Het nieuwe Maandtarief zal met terugwerkende kracht gelden vanaf de datum waarop het Servicecontract in werking is getreden. Voor zover partijen een bedrag zijn overeengekomen voor minder gereden kilometers, is Denops gerechtigd, na mededeling ter zake aan de Cliënt, de teveel betaalde bedragen te verrekenen met de nog te betalen bedragen. Voor zover het nieuwe Maandtarief hoger is dan het oude Maandtarief, is Denops gerechtigd, na mededeling ter zake aan Cliënt, de te weinig betaalde bedragen tezamen op één moment in rekening te brengen bij Cliënt.
4.4. Voor wijziging van contractgegevens na aanvang van het Servicecontract is Denops gerechtigd een vergoeding van Euro 10,- aan afhandelingskosten bij Cliënt in rekening te brengen.
4.5. Indien na uitvoering van de werkzaamheden het voertuig niet is afgehaald binnen 5 werkdagen na kennisgeving aan Cliënt dat het voertuig voor afhalen gereed staat, is Denops gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen aan Cliënt.
5. Betaling van de Maandtarieven
5.1. De Maandtarieven dienen telkens op de 1e van de desbetreffende maand aan Denop te worden betaald. 5.2. Cliënt machtigt Denops om alle verschuldigde Maandtarieven en overige betalingen te incasseren van zijn
bankrekening, zulks in overeenstemming met de richtlijnen voor de bankgiro-incasso.
5.3. Cliënt dient de verschuldigde Maandtarieven en overige betalingen steeds tijdig en volledig te voldoen. Indien Cliënt niet voldoet aan (één van) zijn betalingsverplichting(en), hieronder begrepen indien Denops enige betaling niet kan incasseren, is Cliënt zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Alsdan is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd aan Denops gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vermeerderd met 2%, berekend vanaf het moment waarop het verschuldigde bedrag betaalbaar is geworden tot het moment van betaling, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Tevens is Denops alsdan gerechtigd buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 50,=, onverminderd het recht van Denops meerdere, werkelijk gemaakte, kosten te vorderen.
5.4. Cliënt mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Denops verrekenen.
6. Service 6.1. Denops zal reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig, alsmede de wettelijk
voorgeschreven APK, overeenkomstig de fabrieksvoorschriften uitvoeren of laten uitvoeren door de in het Servicecontract aangewezen dealer. De hierbij gebruikte onderdelen en materialen alsmede het arbeidsloon zijn in het Maandtarief begrepen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Denops.
6.2. Denops zal in overleg met Cliënt de tijdstippen/termijnen vaststellen waarop/waarbinnen de vereiste reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Deze tijdstippen en termijnen zijn niet fataal, behalve indien en voorzover partijen anderszins uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De werkzaamheden zullen tijdens de normale werkuren van Denops worden verricht.
6.3. Denops zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden door ter zake kundig personeel wordt uitgevoerd. 6.4. Voordat er in het kader van het Servicecontract werkzaamheden worden uitgevoerd, dient Cliënt een
volledig bijgehouden en door de betreffende (door) Denops (aangewezen) dealer afgestempeld
serviceboekje te tonen. 6.5. Noodreparaties door derden onderweg die naar verwachting een bedrag van EUR 75 per geval te boven
gaan, reparaties in het buitenland, of reparaties door derden zijn slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Denops. Het hiervoor bepaalde is onverkort van toepassing op deze reparaties. Cliënt dient de kosten van deze reparaties zelf te voldoen. Cliënt kan deze kosten naderhand bij Denops declareren, waarna Denops binnen een redelijke termijn tot terugbetaling zal overgaan.
7. Uitsluitingen
7.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de volgende werkzaamheden/kosten niet in het Servicecontract begrepen;
a onderhoud en reparaties aan niet door de fabrikant gemonteerde/aangebrachte accessoires en extra voorzieningen;
b het vervangen van ruiten, spiegels en lampglazen; c reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen, indien deze naar het oordeel van
Denops het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer van het voertuig; d het in- en uitwendig reinigen van het voertuig; e herstel van schade veroorzaakt door een ongeval of ander van buiten komend onheil, hieronder
begrepen het herstellen van carrosserie- en lakschade; f het in ongerede raken van de katalysator door beschadiging van buitenaf, het aanslepen van het
voertuig, of tanken van de verkeerde brandstof; g herstel van schade veroorzaakt door of in verband met gebruik van het voertuig in strijd met het
Servicecontract en de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen handelen in strijd met artikel 9
van de Algemene Voorwaarden; h niet door de fabrikant voorgeschreven zomer- en/of winterinspectiebeurten; i wettelijke keuringen die na de inwerkingtreding van het Servicecontract verplicht zijn gesteld; j het repareren en het vervangen van banden.
7.2. Indien het Servicecontract niet voorziet in vervangend vervoer, kan Denops op verzoek van Cliënt vervangend vervoer aanbieden tegen de alsdan geldende tarieven.
7.3. De brandstofkosten van een vervangend voertuig komen in alle gevallen voor rekening van Cliënt. 7.4. Denops is gerechtigd een ander merk/type/uitvoering voertuig of een voertuig met een ander soort
motorbrandstof in te zetten als vervangend vervoer, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid van
de zijde van Denops. 7.5. Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor (alle schade aan) het vervangend voertuig vanaf het
moment dat deze aan Cliënt ter beschikking is gesteld tot het moment dat Denops of de ter zake door Denops
ingeschakelde derde het voertuig terug in ontvangst neemt. 7.6. Cliënt is slechts met voorafgaande toestemming van Denops gerechtigd het vervangend voertuig in het
buitenland te gebruiken. 7.7. Cliënt heeft geen recht op vervangend vervoer bij werkzaamheden als bedoeld in artikel 7 van de
Algemene Voorwaarden. 7.8. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het Servicecontract zijn onverkort van toepassing op
het vervangend voertuig.
8. Gebruik van het voertuig 8.0. Cliënt zal het voertuig als een goed huisvader (laten) behandelen. 8.1. Cliënt zal het voertuig niet gebruiken voor evenementen met een wedstrijdelement, noch voor andere
activiteiten waarvoor het voertuig volgens de fabrieksspecificaties en de normale verkeersopvattingen ongeschikt is, of waarop Denops niet bedacht hoeft te zijn, zulks tenzij partijen anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
8.2. Cliënt zal ervoor zorgdragen dat het olieniveau in het motorcarter, de koelvloeistofstand, de vorstbeveiliging, het remvloeistofniveau en de bandenspanning regelmatig wordt gecontroleerd en op peil wordt gehouden.
8.3. Cliënt verklaart zich bekend met de fabrieksvoorschriften en de onderhoudsintervallen die van toepassing zijn op het voertuig.
8.4. Cliënt zal het voertuig tijdig bij Denops voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aanbieden, en in elk geval binnen 1.500 km of een maand na het verstrijken van het onderhoudsinterval conform het serviceboekje en/of op aanwijzing van Denops.
8.5. Cliënt zal schade- en defectgevallen onverwijld aan Denops melden. De vermelding moet tenminste de aard en omvang van de schade of het defect omvatten.
8.6. Cliënt zal een defect aan de kilometerteller van het voertuig onverwijld schriftelijk aan Denops melden. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg tussen partijen geschat.
8.7. Beëindiging
8.8. Cliënt kan het Servicecontract tussentijds beëindigen middels een aan Denops gerichte schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij tussentijdse beëindiging door Cliënt is Denops gerechtigd administratiekosten gelijk aan éénmaal het Maandtarief bij Cliënt in rekening te brengen. Indien de werkelijk gemaakte kosten aan onderhoud en reparatie de betaalde Maandtarieven te boven gaan, is Denops voorts gerechtigd deze werkelijk gemaakte kosten verminderd met de betaalde Maandtarieven in rekening te brengen. Cliënt zal deze bedragen voldoen uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de dag dat de tussentijdse beëindiging in werking treedt.
8.9. De meest gerede partij kan het Servicecontract zonder nadere ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke mededeling ontbinden, indien:
a enige partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen voortvloeiend uit het Servicecontract en deze Algemene Voorwaarden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt en/of;
b naar het oordeel van Denops fraude wordt gepleegd met de kilometerteller van het voertuig, waarbij het zonder toestemming van Denops verwijderen van een eventueel aangebrachte verzegeling voldoende aanleiding is om fraude aan te nemen, en/of;
c Cliënt surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement komt te verkeren, en/of; d het voertuig naar het onderbouwde oordeel van Denops onjuist of onoordeelkundig wordt gebruikt, en/of; e het voertuig door enige partij technisch dan wel economisch “total loss” wordt verklaard, en/of; f het voertuig aan een derde wordt verkocht of wordt overgedragen, en/of; g het voertuig na diefstal niet binnen 14 dagen wordt teruggevonden.
9.0. Deze overeenkomst kan niet op andere dan de in dit artikel vermelde gronden tussentijds worden beëindigd.
9.1. Na beëindiging van het Servicecontract uit welken hoofde dan ook, zal Denops in alle gevallen gerechtigd zijn een eindafrekening op te maken. Deze eindafrekening wordt vastgesteld aan de hand van het aantal gereden kilometers zoals blijkt uit de kilometerstand, voor zover van toepassing vermeerderd met de
kilometers die zijn bepaald overeenkomstig artikel 8 lid 3 en/of artikel 9 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden. Het door de kilometerteller aangegeven aantal kilometers kan niet door Cliënt worden betwist. Het aantal meer of, voor zover partijen zulks zijn overeengekomen, minder gereden kilometers ten opzichte van het in het Servicecontract genoemde aantal kilometers wordt vermenigvuldigd met het in het Servicecontract vermelde bedrag per kilometer. Denops zal dit bedrag in rekening brengen bij, of, indien van toepassing, uitkeren aan Cliënt. Denops is gerechtigd deze bedragen te verrekenen met eventueel respectievelijk nog door haar te betalen bedragen aan of vorderingen op Cliënt.
9.2. Aansprakelijkheid
9.3. Denops is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van, of in verband met:
a. het gebruik van het voertuig; b. enig defect aan het voertuig; c. het slecht functioneren van het voertuig; d. vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door Denops; e. reparaties of werkzaamheden aan het voertuig uitgevoerd door anderen dan Denops; f. het feit dat Cliënt het voertuig om welke reden dan ook niet, niet volledig of niet tijdig kan gebruiken; g. het defect raken van een vervangend voertuig.
9.4. Denops is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met overmacht van de zijde van Denops, hieronder in elk geval begrepen stakingen, energiestoringen, brand, tekortschieten door toeleveranciers, natuurrampen.
9.5De aansprakelijkheid van Denops is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal EUR 20.000 voor materiële schade en tot maximaal EUR 100.000 voor schade door dood of lichamelijk letsel.
9.6. Cliënt vrijwaart Denops voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en lid 2 vermelde schades en schade die de in artikel 9.5. vermelde bedragen overtreft.
9.7. Het bepaalde in dit artikel leidt slechts uitzondering indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Denops.
9.8. Wijzigingencontractsgegevens
Cliënt dient eventuele wijzigingen in de contractsgegevens binnen 10 dagen schriftelijk aan Denops mededelen.
10. Hoofdelijkheid
Indien meerdere (rechts)personen als Cliënt in een Servicecontract optreden, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het Maandtarief, de aanvullende kosten en/of schade, voortvloeiende uit de bepalingen van het Servicecontract en deze Algemene Voorwaarden.
10.1 Conversie
Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, het Servicecontract of enige andere (aanvullende) overeenkomst tussen Partijen nietig blijkt te zijn, of in rechte wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden de nietige/vernietigde bepaling te vervangen op een wijze die de bedoeling (ratio) van nietige/vernietigde bepaling zo goed mogelijk benadert.
10.2. Overdraagbaarheid
Denops is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen die uit het Servicecontract
en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, aan een derde over te dragen. Cliënt kan vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen die uit het Servicecontract en deze
Algemene Voorwaarden voortvloeien slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Denops aan een derde overdragen.
10.3. Geschillen
De rechtsverhouding tussen Denops en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst tussen Denops en Cliënt zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam, zulks niettegenstaande het recht van Denops om de zaak voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

© Copyright Denops Carservice - Algemene voorwaarden - Disclaimer

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'cookies toestaan' om de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten